Irko vom Brandenburger Damm

Pedigree

V Irko vom Brandenburger Damm

SCHH3 FH3 PSH2
V

German Shepherd

1971-12-17

SCHH3

V

German Shepherd

1968-12-30

DDR-SIEGER 1971-72 SCHH 3

V

German Shepherd

1966-10-03

SCHH3
V

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd
V
V
G

German Shepherd

1964-10-11

SCHH3
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
SG
V
V

German Shepherd

1969-11-21

SchH2

V-

German Shepherd

1967-04-04

DDR-SIEGER 1969 SCHH 2
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1965-05-20

SchH1/FH
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V12
DDR SGRN V1

German Shepherd

1973-05-18

SCHH III

V

German Shepherd

1971-02-09

SchH3/FH/PSH1

V

German Shepherd

1965-02-19

SCHH3 FH
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V-
SG
V

German Shepherd

1968-12-30

SchH1
V

German Shepherd
V
SG
G

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1970-12-02

SCHH II

V

German Shepherd

1963-06-09

SCHH2
V

German Shepherd
V
SG-

German Shepherd

German Shepherd

SCHH II
V

German Shepherd
V

German Shepherd
SG