Dux vom Gamsetal

Pedigree

V Dux vom Gamsetal

SCHH3 FH Male German Shepherd Jan 15, 1980
V

German Shepherd

Mar 10, 1977

SchH2

V

German Shepherd

Nov 23, 1974

DDR SIEGER SCHH3

V

German Shepherd

Jun 14, 1972

SchH2
V

German Shepherd
 
V
 
V
 
V

German Shepherd
V
 
SG

German Shepherd

Aug 27, 1972

SchH3
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
 
V
V
 
V

German Shepherd

Dec 27, 1974

SCHH1 PSH1

V

German Shepherd

Oct 3, 1966

SCHH3
 
V

German Shepherd
 
V
V
SG

German Shepherd
 
V
V

German Shepherd

Aug 20, 1971

SCHH1

German Shepherd
V
 
SG
 
V

German Shepherd
 
V
 
G
V

German Shepherd

Oct 20, 1974

SCHH1

V

German Shepherd

Feb 9, 1971

SchH3/FH/PSH1

V

German Shepherd

Feb 19, 1965

SCHH3 FH
 
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V-
SG
V

German Shepherd

Dec 30, 1968

SchH1
 
V

German Shepherd
 
V
 
SG
 
G

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

May 3, 1972

SCHH2

V

German Shepherd

Mar 12, 1969

SCHH3 FH
 
V

German Shepherd
 
V
 
SG
 
V

German Shepherd
 
V
V
 

German Shepherd

Aug 27, 1967

SCHH3,FH
V

German Shepherd
 
V
V

German Shepherd
V