Black von Babylon

Pedigree

V Black von Babylon

SCHH3 FH
Male German Shepherd 1979-11-04
V

German Shepherd

1974-07-05

SCHH3

V

German Shepherd

1971-02-09

SchH3/FH/PSH1

V

German Shepherd

1965-02-19

SCHH3 FH
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V-
SG
V

German Shepherd

1968-12-30

SchH1
V

German Shepherd
V
SG
G

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1971-12-02

SCHH1

V

German Shepherd

1966-10-03

SCHH3
V

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1967-08-22

SchH1
V

German Shepherd
V

German Shepherd
SG

German Shepherd

SchH1

V

German Shepherd

1967-02-17

SchH1

V

German Shepherd

1961-10-15

DDR SGR 64/65/66 SCHH3 FH
V

German Shepherd
VA1
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1964-05-04

DDR-SIEGERIN 67/68 SCHH 1
V-

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd
V
SG

German Shepherd

1965-06-02

SchH1

SG

German Shepherd

1963-03-20

SCHH3

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd

1959-05-08

SCHH 3 FH
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V