Gibsy von Trafalga (1983) SZ 1688526

Pedigree

Gibsy von Trafalga (1983) SZ 1688526

V

German Shepherd

1980-10-14

SCHH 3, FH 2


German Shepherd

1974-08-04

V

German Shepherd

1971-04-18

SCHH3 FH3 PSH2
V1

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd

1970-10-17

V

German Shepherd
V
SG-
Add Dam

German Shepherd

1977-09-19

V

German Shepherd

1974-07-05

SCHH3
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1972-05-22

SCHH2
V

German Shepherd
V
G
SG

German Shepherd
V

German Shepherd

1981-06-27

FH1

VD

German Shepherd

1978-09-07

ZVV2

V

German Shepherd

1975-09-23

SCHH3 FH
V

German Shepherd
V
SG
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1976-06-14

V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V1
V

German Shepherd

1978-11-20

V

German Shepherd

1974-07-05

SCHH3
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V T:5547/32

German Shepherd

1975-09-07

SCHH1
V

German Shepherd
VA3
V
SG

German Shepherd
VA3
V