Jana vom Glockeneck

Pedigree

V Jana vom Glockeneck

SCHH3/FH
Female German Shepherd 1975-02-23
SG

German Shepherd

1972-02-20

SCHH2

V

German Shepherd

1968-12-30

DDR-SIEGER 1971-72 SCHH 3

V

German Shepherd

1966-10-03

SCHH3
V

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd
V
V
G

German Shepherd

1964-10-11

SCHH3
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
SG
V
SG

German Shepherd

1967-11-09

SCHH1

V

German Shepherd

1965-04-10

SCHH3
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd
V

German Shepherd

1969-12-31

SCHH2
V

German Shepherd
V

German Shepherd
V
SG
SG

German Shepherd

1970-10-07

SCHH3/FH

V

German Shepherd

1968-06-19

SchH3

V

German Shepherd

1964-07-19

SCHH3
V

German Shepherd
V
VA2

German Shepherd
SG
SG
SG

German Shepherd

1965-12-17

SCHH1
V

German Shepherd
V

German Shepherd
SG
V
SG

German Shepherd

1968-09-14

SCHH3/FH


German Shepherd

1965-10-14

SCHH2
V

German Shepherd
V

German Shepherd
V-

German Shepherd

1966-05-15

SCHH3
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd
V-