Ina vom Hasselgrund

Pedigree

Ina vom Hasselgrund

SCHH3
Female German Shepherd 1966-05-15
V

German Shepherd

1963-04-27

SCHH3

V

German Shepherd

1959-04-19

SchH3/FH

V

German Shepherd

1952-03-12

SCHH2
V

German Shepherd
G
V
V

German Shepherd
V1

German Shepherd

1954-01-10

SCHH1

German Shepherd
VA1
VA1

German Shepherd
V1
SG

German Shepherd

1959-09-25

SCHH1

V

German Shepherd

1954-10-20

SCHH3
V

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd
V

German Shepherd

1955-02-09

SCHH1

German Shepherd

German Shepherd
V1

German Shepherd

1964-03-20

SCHH1

V-

German Shepherd

1959-09-08

DDR SIEGER 62/63 SCHH3

V

German Shepherd

1957-01-26

SCHH2
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
VA
V

German Shepherd

1956-11-15

SchH1
V

German Shepherd
SG

German Shepherd
V

German Shepherd

1961-11-28

SCHH1

V

German Shepherd

1958-05-21

SCHH2
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd
V

German Shepherd

1959-11-08

SCHH1
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V