Dolli vom Trappenberg

Pedigree

V Dolli vom Trappenberg

SCHH3
V

German Shepherd

1976-09-06

SchH3/FH/PSH1

V

German Shepherd

1972-06-14

SchH2

V

German Shepherd

1969-03-12

SCHH3 FH
V

German Shepherd
V
SG
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1968-09-12

SchH2/FH1

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
SG
SG

German Shepherd

1971-12-25

SchH1

V

German Shepherd

1966-10-03

SCHH3
V

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1969-09-19

SchH2 FH1
V-

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1975-03-07

SCHH3


German Shepherd

1971-07-17

SCHH1

V

German Shepherd

1965-02-19

SCHH3 FH
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V-
SG

German Shepherd

1967-02-17

SCHH2
V

German Shepherd
SG

German Shepherd
V

German Shepherd

1970-10-18


German Shepherd

SCHH3,FH WZ. 5546/44
V

German Shepherd
V-
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1968-11-17

FH SCHH3
V

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd
V