Biggi vom alten Zollhaus

Pedigree

V Biggi vom alten Zollhaus

SCHH3 FH2 KOR.5547/43
V

German Shepherd

1978-09-11

SCHH3 FH3 PSH3 KOR.6546/44

V

German Shepherd

1974-07-05

SCHH3

V

German Shepherd

1971-02-09

SchH3/FH/PSH1
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
G
V

German Shepherd

1971-12-02

SCHH1
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1975-05-15

PSH1 ZTP 5547/23, SCHH1

V

German Shepherd

1969-08-04

SCHH3, FH
VA3

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V-
SG

German Shepherd

SchH1
V

German Shepherd
V
G

German Shepherd
V

German Shepherd

DDR-MS SCHH3 FH3 KOR.5547/43


German Shepherd

SCHH3 ( V-DDR-MS ) FH3 KOR.5446/44

V

German Shepherd

1965-02-19

SCHH3 FH
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V-
SG

German Shepherd

1965-04-16

SchH3

German Shepherd
V
SG-

German Shepherd

German Shepherd

SCHH1 ZTP 5436/34

V

German Shepherd

1971-12-17

SCHH3
V

German Shepherd
V
G
V

German Shepherd
V-

German Shepherd

1971-04-29

SchH1/FH
V-

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
V