Otty vom Haus Assja

Pedigree

Otty vom Haus Assja

SCHH.2,PSH.1 Female German Shepherd
DDR SGR 77-78; V

German Shepherd

Apr 11, 1973

SCHH3 FH3, PSH3

V

German Shepherd

Oct 3, 1966

SCHH3

 
V

German Shepherd

SCHH2
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
 
SG

German Shepherd

Sep 17, 1961

SchH1
V

German Shepherd
V
 
V
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd

Feb 7, 1969

SchH1

V

German Shepherd

Apr 19, 1959

FH3, SCHH3
V

German Shepherd
 
V
SG-

German Shepherd
 

German Shepherd


German Shepherd

German Shepherd
SG

German Shepherd

SCHH.2,FH


German Shepherd

SCHH1

V

German Shepherd

Jun 19, 1968

SchH3
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd
V
 
 

German Shepherd

Jul 13, 1968

SCHH1

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
 
 
V

German Shepherd

Apr 9, 1972

SCHH2 FH1

V

German Shepherd

Oct 3, 1966

SCHH3
 
V

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd
V
V

German Shepherd

Jan 10, 1968

SCHH3 FH3
V

German Shepherd
V
 
SG-
 

German Shepherd
V