Erika vom Aubühl

Pedigree

Erika vom Aubühl

Female German Shepherd

German Shepherd

Sep 2, 1924

V

German Shepherd

Mar 26, 1922

HGH SCHH

V, UK.CH.

German Shepherd

Jun 4, 1920

ZPR
 
V

German Shepherd
V
 

German Shepherd

German Shepherd

Nov 19, 1919

HGH
 
German Shepherd
V

German Shepherd
SIEGER 1913 (NL) V

German Shepherd

Jan 11, 1922


German Shepherd

Aug 7, 1918

V

German Shepherd
 
1909 SGR
 

German Shepherd

German Shepherd

Aug 16, 1918


German Shepherd
V
 

German Shepherd

German Shepherd

Oct 22, 1923


German Shepherd

Nov 6, 1921

SchH


German Shepherd

Apr 12, 1918

PH

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

Aug 24, 1916

V

German Shepherd
1909 SGR
 
 

German Shepherd
V SGR 1912(AUSTRIA)
SGRN

German Shepherd

SCHH

V, UK.CH.

German Shepherd

Jun 4, 1920

ZPR
 
V

German Shepherd
V
 

German Shepherd

German Shepherd

Nov 19, 1919

HGH
 
German Shepherd
V

German Shepherd
SIEGER 1913 (NL) V