Bianka vom Haus Kathleen

Pedigree

SG Bianka vom Haus Kathleen

SCHH2

German Shepherd

SCHH2 PSH1


German Shepherd

1969-12-08

SCHH3

V-

German Shepherd

1967-04-04

DDR-SIEGER 1969 SCHH 2
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

SCHH2
V

German Shepherd
V
V
SG-

German Shepherd
V
SG

German Shepherd

1969-08-30

SCHH1

V

German Shepherd

1966-10-03

SCHH3
V

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd

1966-01-02

SCHH3
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
SG

German Shepherd

SCHH1


German Shepherd

1971-06-21

SchH1

V

German Shepherd

1968-06-19

SchH3
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd
V

German Shepherd

1968-07-13

SCHH1

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd

PSH1

V

German Shepherd

1966-02-28

SCHH3 FH1
V

German Shepherd
V

German Shepherd
HZS 3X V

German Shepherd

1966-07-22

SCHH3 FH3 PSH3

German Shepherd
V

German Shepherd
V
G