Kitty vom Hagenstolz

Pedigree

Kitty vom Hagenstolz

Female Doberman Pinscher

Doberman Pinscher

Jan 16, 1948


Doberman Pinscher


Doberman Pinscher

Aug 29, 1943


Doberman Pinscher

Doberman Pinscher

Doberman Pinscher


Doberman Pinscher
SG, CH (US/CAN)
 
RCHSGRN
 

Doberman Pinscher
 
 

Doberman Pinscher


Doberman Pinscher


Doberman Pinscher
Add Sire Name
Add Dam Name

Doberman Pinscher
 

Doberman Pinscher


Doberman Pinscher
Add Sire Name
Add Dam Name

Doberman Pinscher
 
 

Doberman Pinscher

BUNDESSIEGER

Doberman Pinscher

SCHH1


Doberman Pinscher

May 31, 1941


Doberman Pinscher

Doberman Pinscher
CH (US)

Doberman Pinscher

Mar 14, 1943


Doberman Pinscher
 

Doberman Pinscher
 

Doberman Pinscher

Jan 10, 1947


Doberman Pinscher


Doberman Pinscher

Doberman Pinscher
 

Doberman Pinscher


Doberman Pinscher
 
SG, CH (US/CAN)
 
RCHSGRN
 

Doberman Pinscher