Gonda v. Hagenstolz

Pedigree
Report Type:

Gonda v. Hagenstolz

Female Doberman Pinscher

Doberman Pinscher


Doberman Pinscher


Doberman Pinscher


Doberman Pinscher
 

Doberman Pinscher
Add Sire
Add Dam

Doberman Pinscher

Add Sire  
 
Add Dam  
 

Doberman Pinscher


Doberman Pinscher

Add Sire  
 
Add Dam  
 

Doberman Pinscher

Add Sire  
 
Add Dam  
 

Doberman Pinscher

Dec 26, 1931


Doberman Pinscher

Jul 9, 1929


Doberman Pinscher

May 27, 1926

INT CH

Doberman Pinscher
   

Doberman Pinscher
 

Doberman Pinscher

Jan 22, 1926


Doberman Pinscher

Doberman Pinscher
HOLLÄNDISCHER CH

Doberman Pinscher

INT CH

Doberman Pinscher

Mar 24, 1923

SCHH 1
 
Doberman Pinscher
 

Doberman Pinscher

Doberman Pinscher

Apr 7, 1923

 
Doberman Pinscher

Doberman Pinscher
BDSGR