BLANKA V. FÜRSTENLAGER

Pedigree

BLANKA V. FÜRSTENLAGER

Female Doberman Pinscher

Doberman Pinscher

Mar 2, 1935


Doberman Pinscher

Jul 24, 1929


Doberman Pinscher

Sep 15, 1922

 
Doberman Pinscher
 

Doberman Pinscher

Doberman Pinscher

Apr 5, 1927

 
Doberman Pinscher
 

Doberman Pinscher
 

Doberman Pinscher

~1930


Doberman Pinscher

CH

Doberman Pinscher
INT CH
 

Doberman Pinscher

Doberman Pinscher

Jul 24, 1929


Doberman Pinscher
 

Doberman Pinscher
 

Doberman Pinscher


Doberman Pinscher


Doberman Pinscher


Doberman Pinscher

Doberman Pinscher
Add Sire Name
Add Dam Name

Doberman Pinscher


Doberman Pinscher
 
 

Doberman Pinscher

Doberman Pinscher


Doberman Pinscher


Doberman Pinscher

Doberman Pinscher
Add Sire Name
Add Dam Name

Doberman Pinscher

INT CH

Doberman Pinscher
   

Doberman Pinscher