Blanka vom Henschelberg

Pedigree

Blanka vom Henschelberg

Female Doberman Pinscher 1929-07-24

Doberman Pinscher

1922-09-15

BDSGR

Doberman Pinscher

1918-08-22


Doberman Pinscher


Doberman Pinscher

Doberman Pinscher

Doberman Pinscher

1915-03-05

BDSGR

Doberman Pinscher
Ger. Ch. BDSGR

Doberman Pinscher

Doberman Pinscher

1921-04-29


Doberman Pinscher

1919-07-11

BDSGR

Doberman Pinscher
Ger. Ch. BDSGR

Doberman Pinscher
Add Sire
Add Dam

Doberman Pinscher

1919-06-03


Doberman Pinscher

Doberman Pinscher
Add Sire
Add Dam

Doberman Pinscher

1927-04-05


Doberman Pinscher

~1922


Doberman Pinscher

1923-03-24


Doberman Pinscher

Doberman Pinscher

Doberman Pinscher

~1917

BDSGR

Doberman Pinscher
Ger. Ch. BDSGR

Doberman Pinscher
Add Sire
Add Dam

Doberman Pinscher

1925-04-18


Doberman Pinscher

1923-03-24


Doberman Pinscher

Doberman Pinscher

Doberman Pinscher

1923-07-07


Doberman Pinscher
Add Sire
Add Dam

Doberman Pinscher
Add Sire
Add Dam