Addi vom Hagenstolz

Pedigree

Addi vom Hagenstolz

Female Doberman Pinscher 1947-01-10

Doberman Pinscher


Doberman Pinscher


Doberman Pinscher

1936-05-21

SG, CH (US/CAN)

Doberman Pinscher
AM CH

Doberman Pinscher

Doberman Pinscher

1935-10-21


Doberman Pinscher

Doberman Pinscher
Black & Rust
BDSGR

Doberman Pinscher


Doberman Pinscher

1935-03-02


Doberman Pinscher

Doberman Pinscher

Doberman Pinscher


Doberman Pinscher

Doberman Pinscher

Doberman Pinscher


Doberman Pinscher

1937-01-09

SG, CH (US/CAN)

Doberman Pinscher

1933-06-01

SCHH III
AM CH

Doberman Pinscher

Doberman Pinscher
DV Sieger
RCHSGRN

Doberman Pinscher

1934-05-13

SCHH III

Doberman Pinscher
BDSGR

Doberman Pinscher
Am. Ch. Can. Ch.

Doberman Pinscher


Doberman Pinscher


Doberman Pinscher
Add Sire

Doberman Pinscher

Doberman Pinscher


Doberman Pinscher

Doberman Pinscher
CH Sieger