Stolz v. Roneckenstein

Pedigree

Stolz v. Roneckenstein


Doberman Pinscher


Doberman Pinscher


Doberman Pinscher

1911-05-11


Doberman Pinscher
BDSGR

Doberman Pinscher

Doberman Pinscher

BDSGR

Doberman Pinscher
Ger. Ch. BDSGR

Doberman Pinscher
Ger. Ch. BDSGR

Doberman Pinscher


Doberman Pinscher

1915-11-14


Doberman Pinscher

Doberman Pinscher
Black & Tan

Doberman Pinscher

1915-03-05

BDSGR

Doberman Pinscher
Ger. Ch. BDSGR

Doberman Pinscher

Doberman Pinscher

BDSGR

Doberman Pinscher

1918-08-22


Doberman Pinscher


Doberman Pinscher

Doberman Pinscher

Doberman Pinscher

1915-03-05

BDSGR

Doberman Pinscher
Ger. Ch. BDSGR

Doberman Pinscher

Doberman Pinscher

BDSGR Ger. Ch.

Doberman Pinscher

1909-07-01


Doberman Pinscher

Doberman Pinscher

Doberman Pinscher


Doberman Pinscher
BDSGR

Doberman Pinscher
Blue & Tan
Sieger