Moritz Vom Burgwall

Pedigree

Moritz Vom Burgwall

Male Doberman Pinscher 1909-07-11

Doberman Pinscher

1906-07-12


Doberman Pinscher

1901-09-12


Doberman Pinscher

1898-06-13


Doberman Pinscher

Doberman Pinscher

Doberman Pinscher
Black & Tan

1899


Doberman Pinscher
Black & Tan
Add Dam

Doberman Pinscher
Add Sire
Add Dam

Doberman Pinscher


Doberman Pinscher

1898-06-13


Doberman Pinscher

Doberman Pinscher

Doberman Pinscher


Doberman Pinscher

Doberman Pinscher

Doberman Pinscher

1907-07-23

BDSGR

Doberman Pinscher

1904-06-12

SchH I

LANDGRAF

Doberman Pinscher

1900-11-14


Doberman Pinscher

Doberman Pinscher

Doberman Pinscher


Doberman Pinscher
BDSGRN

Doberman Pinscher

Doberman Pinscher
Black & Tan

1906-06-17


Doberman Pinscher

1903


Doberman Pinscher
Black & Tan

Manchester Terrier
Add Sire
Add Dam

Doberman Pinscher


Doberman Pinscher

Doberman Pinscher