Leddy V Blankenburg

Pedigree

Leddy V Blankenburg


Doberman Pinscher

1915-11-14


Doberman Pinscher


Doberman Pinscher

Ger. Ch. BDSGR

Doberman Pinscher

Doberman Pinscher
Black & Tan

Doberman Pinscher
Black & Tan

1912-05-14

BDSGR Ger. Ch.

Doberman Pinscher

Doberman Pinscher
Black & Tan

Doberman Pinscher
Black & Tan

1914-06-20


Doberman Pinscher

1909-07-11


Doberman Pinscher

Doberman Pinscher
BDSGR

Doberman Pinscher

1909-03-09


Doberman Pinscher
BDSGR

Doberman Pinscher

Doberman Pinscher

1915-03-05

BDSGR

Doberman Pinscher

1913-01-25

Ger. Ch. BDSGR

Doberman Pinscher

1909-05-25


Doberman Pinscher
BDSGR

Doberman Pinscher

Doberman Pinscher


Doberman Pinscher

Doberman Pinscher

Doberman Pinscher


Doberman Pinscher

1909-05-25


Doberman Pinscher

Doberman Pinscher

Doberman Pinscher


Doberman Pinscher

Doberman Pinscher