Netty vd Pfalz

Pedigree

Netty vd Pfalz

Female Doberman Pinscher

Doberman Pinscher

Feb 28, 1902


Doberman Pinscher

Dec 14, 1897


Doberman Pinscher

Mar 23, 1896


Doberman Pinscher
 
 

Doberman Pinscher
  Add Sire Name
Add Dam Name

Doberman Pinscher


Doberman Pinscher
  Add Sire Name
Add Dam Name

Doberman Pinscher
 
BDSGR
Add Dam Name

Doberman Pinscher

May 3, 1900


Doberman Pinscher

0000


Doberman Pinscher
  Add Sire Name
Add Dam Name

Doberman Pinscher
   
 
BDSGR

Doberman Pinscher

Jun 13, 1898

SCHH I

Doberman Pinscher
 

Doberman Pinscher
   
 

Doberman Pinscher

Add Sire Name      
 
   
 
     
 
   
 
Add Dam Name