Snow Joy of Kobe

Pedigree

Snow Joy of Kobe

Female Samoyed

Samoyed

Dec 17, 1936


Samoyed

Oct 8, 1929

 
Am. Ch.

Samoyed

May 31, 1927

Eng. Ch.

Samoyed
CH (ENG)
ENG CH
 
Eng. Ch.

Samoyed
Eng. Ch.

Samoyed


Samoyed
ENG CH
 

Samoyed
 

Samoyed

Dec 26, 1935

Eng. Ch.

Samoyed

Jun 26, 1932


Samoyed
 
Am. Ch.

Samoyed
 

Samoyed

Eng. Ch.

Samoyed
CH (ENGLAND)
 
Eng. Ch.

Samoyed

Samoyed

Apr 18, 1936

Eng. Ch.

Samoyed

Nov 24, 1934

Eng. Ch.

Samoyed

Nov 28, 1928

Eng. Am. Ch.

Samoyed
CH (ENGLAND)
 

Samoyed
Eng. Am. Ch.

Samoyed


Samoyed
 
Am. Ch.

Samoyed
 

Samoyed


Samoyed

Oct 16, 1933

Eng. Ch.

Samoyed
 

Samoyed
Eng. Ch.
Am. Ch.

Samoyed


Samoyed

Samoyed
Eng. Ch.