Samoffvar

Pedigree

Samoffvar

Male Samoyed

Samoyed

Oct 3, 1938

Eng. Ch.

Samoyed

Jul 2, 1933


Samoyed

Oct 8, 1929

 
Am. Ch.

Samoyed
Eng. Ch.
Eng. Ch.

Samoyed

Samoyed


Samoyed
Eng. Ch.
Am. Ch.
CH ENG

Samoyed
Eng. Am. Ch.

Samoyed

Dec 26, 1935

Eng. Ch.

Samoyed

Jun 26, 1932

 

Samoyed
 
Am. Ch.

Samoyed

Samoyed

 
Eng. Ch.

Samoyed
CH (ENGLAND)
 
Eng. Ch.

Samoyed

Samoyed

Nov 16, 1943


Samoyed


Samoyed


Samoyed
 
Am. Ch.

Samoyed
 
Eng. Ch.

Samoyed

Aug 25, 1935


Samoyed

Samoyed
 

Samoyed


Samoyed


Samoyed

Samoyed
 

Samoyed

Eng. Ch.

Samoyed
 
 

Samoyed
CH (ENGLAND)