Gunda vom Haus Markgraf

Pedigree

Gunda vom Haus Markgraf

SchH3

German Shepherd

1956-06-18

SchH1


German Shepherd

1953-08-10

SCHH1

VA

German Shepherd

1951-01-10

SchH3/FH
V

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1951-02-26

SCHH1

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1951-02-26

SCHH1


German Shepherd

1948-05-11

SCHH3

German Shepherd
'42 VA9

German Shepherd

German Shepherd

1949-03-19

SchH1

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1958-07-06

V

German Shepherd

1954-09-03

SchH3/FH

V

German Shepherd

1950-01-17

SchH2
V

German Shepherd
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1952-04-08

SchH1
V

German Shepherd
V

German Shepherd
VA1
VA1

German Shepherd

1951-06-21

SCHH1


German Shepherd

1945-12-15

SCHH3, FH

German Shepherd
VA7
'41, '42 VA

German Shepherd
V

German Shepherd

1946-01-15

SCHH1

German Shepherd

German Shepherd
V