Blanka vom Charlottenplatz

Pedigree

Blanka vom Charlottenplatz

Female German Shepherd 1918-04-13

German Shepherd

1913-06-14

V

German Shepherd

1909-05-12

PH

V

German Shepherd

1907-03-16

HGH
V

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1908-05-20


German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1910-04-24


German Shepherd

1907-05-18

1905 SGR

German Shepherd
V
1909 SGRN

German Shepherd
1902/03 SGRN

German Shepherd

1905-01-23


German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1915-03-10


German Shepherd

1911-01-26


German Shepherd

1908-06-18


German Shepherd
1906/07 SGR
SGRN 1906

German Shepherd
1904 SGR

German Shepherd

1909-10-15

1906/07 SGR

German Shepherd
V

German Shepherd
1904 SGR

German Shepherd

1912-03-29


German Shepherd

1909-03-02

1906/07 SGR

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1905-06-12


German Shepherd

German Shepherd
PRHTS 1903