Nashcrest Rythm

Pedigree

Nashcrest Rythm


Shetland Sheepdog

AM CH

Shetland Sheepdog

1942-06-09

ROM

AM CH

Shetland Sheepdog

1936-06-13

BISS
AM CH

Shetland Sheepdog
AM CH

Shetland Sheepdog
AM CH
AM CH

Shetland Sheepdog

AM CH

Shetland Sheepdog
AM CH
AM CH

Shetland Sheepdog
AM CH

Shetland Sheepdog

AM/ENG CH

Shetland Sheepdog


Shetland Sheepdog

Shetland Sheepdog

Shetland Sheepdog

AM CH

Shetland Sheepdog
AM CH
AM CH

Shetland Sheepdog
AM CH

Shetland Sheepdog

AM/ENG CH

Shetland Sheepdog


Shetland Sheepdog


Shetland Sheepdog
ENG CH
ENG CH

Shetland Sheepdog

Shetland Sheepdog


Shetland Sheepdog

Shetland Sheepdog
ENG CH

Shetland Sheepdog

AM CH

Shetland Sheepdog

1937-01-02

CDX ROM
AM CH

Shetland Sheepdog
AM CH
AM CH
AM CH

Shetland Sheepdog
AM CH

Shetland Sheepdog

AM CH

Shetland Sheepdog

Shetland Sheepdog