Nashcrest Rythm

Pedigree

Nashcrest Rythm

Female Shetland Sheepdog

Shetland Sheepdog

AM CH

Shetland Sheepdog

Jun 9, 1942

ROM

AM CH

Shetland Sheepdog

Jun 13, 1936

BISS
AM CH

Shetland Sheepdog
 
AM CH

Shetland Sheepdog
AM CH
 
AM CH

Shetland Sheepdog

AM CH

Shetland Sheepdog
 
AM CH
 
AM CH
 

Shetland Sheepdog
AM CH
 

Shetland Sheepdog

 
AM/ENG CH

Shetland Sheepdog


Shetland Sheepdog

Shetland Sheepdog

Shetland Sheepdog

AM CH

Shetland Sheepdog
AM CH
 
AM CH

Shetland Sheepdog
AM CH

Shetland Sheepdog

 
AM/ENG CH

Shetland Sheepdog


Shetland Sheepdog


Shetland Sheepdog
ENG CH
ENG CH

Shetland Sheepdog

Shetland Sheepdog


Shetland Sheepdog

Shetland Sheepdog
ENG CH

Shetland Sheepdog

AM CH

Shetland Sheepdog

Jan 2, 1937

CDX ROM
AM CH

Shetland Sheepdog
 
AM CH
 
AM CH
 
AM CH

Shetland Sheepdog
AM CH
 

Shetland Sheepdog

AM CH

Shetland Sheepdog

Shetland Sheepdog