Heidi vom Herleberg

Pedigree

Heidi vom Herleberg

SchH1
Female German Shepherd 1966-11-07
V9

German Shepherd

1963-04-15

SCHH2

V / CH (US)

German Shepherd

1960-11-10

SCHH3

VA1

German Shepherd

1958-04-19

SCHH3
VA1

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1958-11-13

SchH1
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V2
V
V

German Shepherd

1958-12-05

SchH1

VA1

German Shepherd

1954-05-01

SCHH3, FH
V

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd

SchH1
VA1

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

SCHH1

V

German Shepherd

1960-05-22

SchH2

V

German Shepherd

1957-05-17

SCHH3
VA1

German Shepherd
VA1
V
V3

German Shepherd
2xVA1 (BSZS 1952/1954), Ch (AKC)
V
V6

German Shepherd

1958-05-03

SCHH1
VA4

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd
VA3 CH(US) GV(CAN)

German Shepherd

1961-02-02

SCHH 1


German Shepherd

1955-06-18


German Shepherd
V

German Shepherd
VA1
V

German Shepherd

1955-12-24

SchH1
VA1

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd
V2
V