Heathy Od Liskutinky

Pedigree

Heathy Od Liskutinky

Female White Shepherd
CZCH,KBOCH,BOB,NV,KV

White Shepherd

1994-04-10

ZPU1

NLSG,CAC

White Shepherd


White Shepherd

1989-04-02


White Shepherd

White Shepherd

White Shepherd

1989-08-27


White Shepherd

White Shepherd
OESG,WS-WELTSG 92

White Shepherd

1990-07-31

HFGY,CAC,JGSG

White Shepherd

1989-01-20

BSG

White Shepherd
BSG

White Shepherd
DSG

White Shepherd

1988-12-31

BSG

White Shepherd
BSG
BSG
BSG

White Shepherd
BSG

White Shepherd

BUNDJGSIGEGER

White Shepherd

1990-06-16

BSG

White Shepherd

1983-04-04


White Shepherd
WGSDCII CH

White Shepherd

White Shepherd

1985-04-25


White Shepherd

White Shepherd

White Shepherd

1989-02-08

BSG

White Shepherd

1985-10-16

SCHH1
BSG

White Shepherd
BSG

White Shepherd

White Shepherd

1986-07-07

BSG

White Shepherd

White Shepherd
BSG
BSG