Galya Of Koryak

Pedigree

CH Galya Of Koryak

Female Siberian Husky 1963-03-10
Am. Ch.

Siberian Husky

1960-12-17

CH

Siberian Husky

1955-04-04


Siberian Husky

1953-07-24

CH

Siberian Husky

Siberian Husky
CH

Siberian Husky

1953-04-15


Siberian Husky

Siberian Husky

Siberian Husky

1959-10-04


Siberian Husky

1954-05-31


Siberian Husky
Am. Ch.
CH

Siberian Husky
CH

Siberian Husky

1955-12-09


Siberian Husky
Am. Ch.

Siberian Husky

Siberian Husky

1962-05-12


Siberian Husky

1954-05-31


Siberian Husky

1948-07-14

Am. Ch.

Siberian Husky
CH

Siberian Husky
CH
CH

Siberian Husky

1948-03-15


Siberian Husky
CH
CH
CH

Siberian Husky
CH

Siberian Husky

1959-08-14

CH

Siberian Husky

1955-04-04


Siberian Husky
CH
CH

Siberian Husky

Siberian Husky

1954-10-14


Siberian Husky
CH

Siberian Husky