Monadnock's Kolya

Pedigree

Monadnock's Kolya

Male Siberian Husky 1953-07-24
CH

Siberian Husky

1949-06-02


Siberian Husky

1941-09-13


Siberian Husky

1934-06-01


Siberian Husky

Siberian Husky
CH

Siberian Husky

1934-07-20


Siberian Husky

Siberian Husky

Siberian Husky

1947-06-03


Siberian Husky

1941-08-21

Am. Ch.

Siberian Husky
CH

Siberian Husky

Siberian Husky


Siberian Husky
Ch.

Siberian Husky
Ch.

Siberian Husky

1950-11-20


Siberian Husky

1948-07-14

Am. Ch.

Siberian Husky

1940-05-10

CH

Siberian Husky

Siberian Husky
CH

Siberian Husky

1942-11-06

CH

Siberian Husky

Siberian Husky

Siberian Husky

1949-11-16

CH

Siberian Husky

1944-12-15


Siberian Husky
CH

Siberian Husky
CH

Siberian Husky

1946-06-28

CH

Siberian Husky
CH
CH

Siberian Husky
CH
CH