Brambletyne Sundaisy

Pedigree

Brambletyne Sundaisy

Female Golden Retriever 1962-07-04

Golden Retriever

1960-08-02

Eng CH

Golden Retriever


Golden Retriever

ENG CH

Golden Retriever

Golden Retriever
Eng CH
Eng CH

Golden Retriever


Golden Retriever
Eng Sh CH

Golden Retriever
Eng CH

Golden Retriever

ENG CH

Golden Retriever

1950-11-11


Golden Retriever

Golden Retriever
ENG CH

Golden Retriever

1952-06-30

Eng CH

Golden Retriever
Eng CH
Eng CH

Golden Retriever
Eng CH

Golden Retriever

1957-06-21


Golden Retriever

Eng CH

Golden Retriever


Golden Retriever

Golden Retriever

Golden Retriever


Golden Retriever
Eng CH

Golden Retriever

Golden Retriever


Golden Retriever


Golden Retriever

Golden Retriever
Eng CH

Golden Retriever


Golden Retriever

Golden Retriever
Eng CH