Alakazan's Nikolai

Pedigree

CH (US) Alakazan's Nikolai

Male Siberian Husky 1966-11-12
CH

Siberian Husky

1962-12-29

CD

CH

Siberian Husky
Black & White

1960-12-09

CD

CH

Siberian Husky

1959-09-12

CDX
CH

Siberian Husky
CH

Siberian Husky
CH

Siberian Husky

1955-01-25


Siberian Husky

Siberian Husky
CH

Siberian Husky

1958-10-29

CH

Siberian Husky

1956-07-20

CH

Siberian Husky
CH

Siberian Husky
CH

Siberian Husky

1956-05-27

CDX
CH

Siberian Husky
CH

Siberian Husky

Siberian Husky

1964-01-17

Am. Ch.

Siberian Husky

1960-04-08


Siberian Husky

1954-05-31


Siberian Husky
Am. Ch.
CH

Siberian Husky
CH

Siberian Husky

1954-10-26


Siberian Husky
CH
CH

Siberian Husky

Siberian Husky

1962-07-01


Siberian Husky

1959-01-23

CH

Siberian Husky
CH

Siberian Husky
CH

Siberian Husky

1959-08-14

CH

Siberian Husky
CH

Siberian Husky