Uriah vom Nordexpress

Pedigree

Uriah vom Nordexpress

Female Giant Schnauzer 2009-08-16
V

Giant Schnauzer

1999-09-13

AD, BH, VPG 3, IPO 3, KKL1 (1111)

KBSG

Giant Schnauzer

AD, BH, SCHH 3, IPO 3, FH, KÖR +/3


Giant Schnauzer

1985-12-16

KLUBSIEGER, DDR SIEGER, SCHH 3 , PSH 2

Giant Schnauzer

Giant Schnauzer
V
V

Giant Schnauzer

SCHH 3, IPO 3, FH

Giant Schnauzer
Add Dam
V

Giant Schnauzer
V
V

Giant Schnauzer

V

Giant Schnauzer

INT.CH. BSG. 1996, SCHH 2, IPO 1, KÖR. +/3
WCH EUSG ISPUSG

Giant Schnauzer
ESP CH
ESP CH
V

Giant Schnauzer
Add Dam
V

Giant Schnauzer

SCHH 2, KÖR. +/3
INTCH, VDH CH, ESG

Giant Schnauzer

Giant Schnauzer
Add Dam
VDH-CH

Giant Schnauzer

2005-10-22

AD, BH, VPG 2

INT.CH., VDH CH.

Giant Schnauzer

1998-05-01

AD, BH, VPG 3, IPO 3, KÖR. +/3

INT.CH., VDH CH.

Giant Schnauzer

AD, IPO 1
INTCH SFCH LUXCH

Giant Schnauzer
CIB MULTI CH
HU CH

Giant Schnauzer
KBSG, DTCH,VDHCH

Giant Schnauzer

BH, AD, SCHH 3, IPO 3, KÖR +/3
KBSG,DTCH,VDH-CH

Giant Schnauzer
BJSG,ESG,KBSG,DTCH
V

Giant Schnauzer
Add Sire
Add Dam
KBSG. KLUBCH. DT.CH.

Giant Schnauzer

1999-03-16

AD, BH, VPG 1, FH 2

V

Giant Schnauzer

1990-06-02

AD, BH, SCHH3, IPO 3, KÖR +/3 (M-ISPU)
V

Giant Schnauzer

Giant Schnauzer
V, JVET-SG

Giant Schnauzer

1992-08-11

AD, BH, SCHH 3, IPO 3, FH 2, KÖR. +/3
SG

Giant Schnauzer
V
V
V

Giant Schnauzer
V
V