Tashadon Hot chocolate

Pedigree

Tashadon Hot chocolate

Male Rough Collie May 21, 1983

Rough Collie

CH UK

Rough Collie

Apr 19, 1976

 

Rough Collie

May 7, 1972


Rough Collie
GB CH
 

Rough Collie

Rough Collie


Rough Collie

Rough Collie
GB CH
 

Rough Collie


Rough Collie


Rough Collie

Rough Collie

Rough Collie


Rough Collie
GB CH
 

Rough Collie

Rough Collie

CH UK

Rough Collie

Apr 19, 1976

 

Rough Collie

May 7, 1972


Rough Collie
GB CH
 

Rough Collie

Rough Collie


Rough Collie

Rough Collie
GB CH
 

Rough Collie

CH UK

Rough Collie

CH UK

Rough Collie
CH UK
 

Rough Collie

Rough Collie


Rough Collie
GB CH

Rough Collie
CH UK