Kora V Freigericht

Pedigree

Kora V Freigericht

Female Great Dane

Great Dane

May 19, 1926


Great Dane

May 26, 1923


Great Dane

Nov 20, 1914

Add Sire Name  
 

Great Dane
CH11
 
 

Great Dane

Aug 8, 1921


Great Dane
CH12
 
 

Great Dane
CH28

Great Dane

CH22

Great Dane

May 13, 1919


Great Dane

Great Dane
 

Great Dane

Jul 4, 1919


Great Dane

Great Dane
CH12
 

Great Dane

CH25

Great Dane

Aug 8, 1921

CH

Great Dane

Feb 12, 1914

CH12

Great Dane
 
CH

Great Dane
 
CH

Great Dane

Jul 28, 1915

CH12

Great Dane
 
CH

Great Dane
CH05

Great Dane


Great Dane

Jun 1, 1919


Great Dane
CH11
 
 

Great Dane

Great Dane

Jan 21, 1920

CH20

Great Dane
 

Great Dane
CH11