Islander Psychic Phenomenon

Pedigree

Islander Psychic Phenomenon

AM CH

Shetland Sheepdog

1973-01-04

ROM

AM/CAN CH

Shetland Sheepdog

1968-11-09

CD ROM

Ch.

Shetland Sheepdog

1964-07-11

ROM
AM CH

Shetland Sheepdog
AM/CAN CH
Ch.

Shetland Sheepdog
Ch.
Ch.

Shetland Sheepdog


Shetland Sheepdog

Shetland Sheepdog
AM CH
Ch. Ch.

Shetland Sheepdog

AM/CAN CH

Shetland Sheepdog

1968-11-09

CD ROM
Ch.

Shetland Sheepdog
AM CH
Ch.

Shetland Sheepdog

Shetland Sheepdog

Ch.

Shetland Sheepdog
Ch.

Shetland Sheepdog
AM CH

Shetland Sheepdog

AM CH

Shetland Sheepdog

CD ROM

AM CH

Shetland Sheepdog

1965-07-13

BIS ROM ROMC

Shetland Sheepdog
AM/CAN CH
AM CH
AM/CAN CH

Shetland Sheepdog
AM CH
AM CH
Ch.

Shetland Sheepdog

1971-05-06

AM/CAN CH

Shetland Sheepdog
Ch.

Shetland Sheepdog
AM CH
Am. Ch.

Shetland Sheepdog

AM/CAN CH

Shetland Sheepdog

1968-11-09

CD ROM
Ch.

Shetland Sheepdog
AM CH
Ch.

Shetland Sheepdog

Shetland Sheepdog

AM CH

Shetland Sheepdog
AM CH

Shetland Sheepdog