Goshen's Kashira of Big-O

Pedigree

AMCH Goshen's Kashira of Big-O

Female Akita 1987-09-23

Akita

1985-09-16

ROMPX


Akita

1984-08-14

ROMPX


Akita
Red and White

1981-08-09

Am.Ch.

Akita

Akita
AMCH

Akita

1982-09-18

ROMP

Akita
AM/CDN CH.
AM/CDN/BDA CH

Akita
CH.

Akita


Akita

1982-10-01


Akita
AMCH

Akita
AM/CDN CH
AMCH

Akita

1978-09-01

ROM

Akita

Akita
AMCH

Akita

US Ch

Akita

1982-09-03

Ch

Akita

~1977

Add Sire
Add Dam
Ch

Akita

~1977

Add Sire
Add Dam
AMCH

Akita

1978-11-01

Ch.

Akita

1975-10-26

AMCH

Akita
AMCH

Akita
AMCH
Ch.

Akita

1976-04-05


Akita

Akita