Arno vom Schwarzen Holz

Pedigree

Arno vom Schwarzen Holz

Male Weimaraner Germany 1961-01-25

Weimaraner

1953-04-30


Weimaraner

1951-02-06


Weimaraner


Weimaraner

Weimaraner

Weimaraner

1942-04-05


Weimaraner

Weimaraner

Weimaraner

1950-04-24


Weimaraner


Weimaraner

Weimaraner

Weimaraner

1941-05-21


Weimaraner

Weimaraner

Weimaraner

1958-01-03


Weimaraner

1952-12-07


Weimaraner

1950-03-20


Weimaraner

Weimaraner

Weimaraner

1949-04-22


Weimaraner

Weimaraner

Weimaraner


Weimaraner

1950-03-20


Weimaraner

Weimaraner

Weimaraner

1950-08-18


Weimaraner
Bow

Weimaraner