Zahna vom Landsberg

Pedigree

SG Zahna vom Landsberg

SchH2
Female German Shepherd 1988-10-31
AKC CH, V-

German Shepherd

1985-05-04

SCHH3 FH3 KÖR 6546/54

V

German Shepherd

1979-09-25

SchH2/FH

V

German Shepherd

1973-01-28

SCHH2
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
SG
V

German Shepherd

1974-09-10

SCHH2 PSH1
V

German Shepherd
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1981-12-29

SCHH3 FH2

V

German Shepherd

1977-05-13

SCHH2
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd

1976-08-28

SCHH3/FH
V

German Shepherd
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd

1981-09-17

DDR-MS-SIEGERIN SCHH3 FH

SG

German Shepherd

1976-12-12

SCHH2 FH

V

German Shepherd

SCHH3 KOR.5546/44
V

German Shepherd
V
G
SG

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1974-09-21

SCHH2 FH1
SG

German Shepherd
V-

German Shepherd
SG
SG

German Shepherd

1977-09-26

SCHH2

V

German Shepherd

1972-03-17

SCHH3, FH
V

German Shepherd
V
SG
V

German Shepherd
V
G
SG

German Shepherd

1974-12-27

SCHH3, FH
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V