Vedanta Volnay

Pedigree

Vedanta Volnay

Female Weimaraner United Kingdom 1986-04-12

Weimaraner

1980-03-27


Weimaraner

1978-03-22


Weimaraner

1974-05-30


Weimaraner
Eng. Ch.

Weimaraner
Eng. Ch.

Weimaraner

1973-04-28


Weimaraner
Eng. Ch.

Weimaraner

Weimaraner

1978-01-27


Weimaraner

1973-07-06


Weimaraner
Eng. Ch.

Weimaraner

Weimaraner

1972-12-03

Eng. Ch.

Weimaraner

Weimaraner

Weimaraner

1982-06-02


Weimaraner

1979-02-08


Weimaraner

1975-10-14


Weimaraner
Ch

Weimaraner
Am/Mex Ch
US Ch

Weimaraner

1972-12-03

Eng. Ch.

Weimaraner

Weimaraner

Weimaraner

1980-03-26


Weimaraner

1978-08-06


Weimaraner

Weimaraner

Weimaraner

1978-01-18


Weimaraner

Weimaraner