Tryndi vom Rundeck

Pedigree

Tryndi vom Rundeck

FH1
DDR SIEGER 1974 V2

German Shepherd

1971-02-28

SCHH3

V

German Shepherd

1968-06-19

SchH3

V

German Shepherd

1964-07-19

SCHH3
V

German Shepherd
V
VA2

German Shepherd
SG
SG
SG

German Shepherd

1965-12-17

SCHH1
V

German Shepherd
V

German Shepherd
SG
V

German Shepherd

1967-11-16

SCHH3

V

German Shepherd

1965-04-10

SCHH3
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd
V

German Shepherd

1965-04-16

SchH3

German Shepherd
V
SG-

German Shepherd

German Shepherd

1965-05-20

SchH1/FH

V

German Shepherd

1962-10-21

SCHH2 KÖR. 5543/54

V

German Shepherd

1958-01-10

SCHH2/FH
VA1

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd
VA1
V

German Shepherd

1959-05-17

SCHH2 FH
SG

German Shepherd
VA

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1960-04-26

V12

German Shepherd

1954-07-30

SCHH3(V1-BSP), FH
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1957-02-23

SchH3
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
V