Tri Me Yank's Pj

Pedigree

Tri Me Yank's Pj

CDX

Australian Shepherd


Australian Shepherd

1965-03-20

UD


Australian Shepherd


Australian Shepherd
Add Sire
Add Dam

Australian Shepherd
Add Sire
Add Dam

Australian Shepherd


Australian Shepherd
Add Dam

Australian Shepherd

Australian Shepherd


Australian Shepherd

Add Sire
Add Dam

Australian Shepherd

Add Sire
Add Dam

Australian Shepherd

1969-04-01


Australian Shepherd


Australian Shepherd

Add Sire
Add Dam

Australian Shepherd

Add Sire
Add Dam

Australian Shepherd


Australian Shepherd

Add Sire
Add Dam

Australian Shepherd

Add Sire
Add Dam