Snow Gem of Kobe

Pedigree

Snow Gem of Kobe

Female Samoyed
Eng. Ch.

Samoyed

Jun 26, 1932

 

Samoyed

Oct 8, 1929

 
Am. Ch.

Samoyed

May 31, 1927

Eng. Ch.

Samoyed
CH (ENG)
ENG CH
 
Eng. Ch.

Samoyed
Eng. Ch.

Samoyed


Samoyed
ENG CH
 

Samoyed

Samoyed

 
Samoyed


Samoyed
 
Sam

Samoyed
Eng. Ch.

Samoyed

Eng. Am. Ch.

Samoyed
 
CH (ENGLAND)

Samoyed
 
 
Eng. Am. Ch.

Samoyed


Samoyed

Dec 17, 1936


Samoyed

Oct 8, 1929

 
Am. Ch.

Samoyed
Eng. Ch.
Eng. Ch.

Samoyed

Samoyed

Dec 26, 1935

Eng. Ch.

Samoyed
 
 
 

Samoyed
Eng. Ch.

Samoyed

Apr 18, 1936

Eng. Ch.

Samoyed

Nov 24, 1934

Eng. Ch.

Samoyed
Eng. Am. Ch.
 
 

Samoyed
 
 

Samoyed


Samoyed
Eng. Ch.

Samoyed