Smokey City Jedda Arokat

Pedigree

Ch Smokey City Jedda Arokat

Female Weimaraner United States 1988-06-14
CH (US/CAN)

Weimaraner

1982-06-10

JH BROM

US/CA Ch

Weimaraner

1974-01-24

BROM

Am/Can Ch

Weimaraner

1965-06-29

BROM, HOF
Am/Can Ch

Weimaraner
Am/Can Ch
Ch
US Ch

Weimaraner
Am/Can Ch
Ch
CH

Weimaraner

1971-03-13

CH (US)

Weimaraner
US/CA Ch

Weimaraner
US/CA Ch
Ch

Weimaraner

1977-08-10

US/CA Ch

Weimaraner

1974-01-24

BROM
Am/Can Ch

Weimaraner
Am/Can Ch
US Ch
CH

Weimaraner
CH (US)
Ch

Weimaraner

1975-05-23

US DC

Weimaraner
US Ch
Ch
Ch

Weimaraner
CH (US)
US Ch

Weimaraner

1983-05-06

Am Ch

Weimaraner

1981-08-11

NSD NRD V BROM

Am Ch

Weimaraner

1977-11-11

Am Ch

Weimaraner
CH (US)

Weimaraner
Am Ch
US Ch

Weimaraner

1979-01-10

Am Ch

Weimaraner
Am Ch
Am Ch

Weimaraner

Weimaraner

1979-01-10

Am Ch

Weimaraner

1968-02-28

BROM
Am Ch

Weimaraner
US Ch
Am Ch

Weimaraner
Ch

Weimaraner

1975-08-03


Weimaraner

Weimaraner