Sarita

Pedigree

Sarita

Female Samoyed Nov 2, 1953
Am. Ch.

Samoyed

Jan 11, 1946

Am. Ch.

Samoyed

Nov 13, 1943

AM CD

Am. Ch.

Samoyed

Mar 9, 1940


Samoyed
 
Eng. Ch.
Eng. Ch.

Samoyed
 
Am. Ch.

Samoyed

Sep 11, 1942

Am. Ch.

Samoyed
 
Eng. Ch.
Am. Ch.

Samoyed
   
 
Am. Ch.

Samoyed

Sep 25, 1944

Am. Ch.

Samoyed

Dec 15, 1935

 
CH (ENGLAND)

Samoyed
Eng. Am. Ch.

Samoyed
Eng. Ch.

Samoyed

Nov 12, 1942

Am. Ch.

Samoyed
Am. Ch.
Am. Ch.
Am. Ch.

Samoyed
Am. Ch.
 

Samoyed

Jul 10, 1950


Samoyed

May 29, 1947


Samoyed

Aug 4, 1945


Samoyed
Am. Ch.
Am. Ch.
Am. Ch.

Samoyed
Am. Ch.
 
Am. Ch.
 

Samoyed

Oct 15, 1945

Am. Ch.

Samoyed

Samoyed
Am. Ch.

Samoyed

Apr 16, 1949

Am. Ch.

Samoyed

Feb 27, 1947

CD
Am. Ch.

Samoyed

Samoyed

Samoyed

Oct 19, 1946

Am. Ch.

Samoyed

Samoyed