Sara vom Rat

Pedigree

V Sara vom Rat

SchH1
V

German Shepherd

1960-05-22

SchH3

V

German Shepherd

1957-05-17

SCHH3

VA1

German Shepherd

1953-12-27

SchH3/FH
VA1

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V
V3

German Shepherd

1953-08-30

SCHH2
2xVA1 (BSZS 1952/1954), Ch (AKC)

German Shepherd
Black & Tan
V
V
V

German Shepherd
V
V6

German Shepherd

1958-05-03

SCHH1

VA4

German Shepherd

1954-12-16

SCHH3, FH
VA1

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1955-11-18

SchH1
VA3 CH(US) GV(CAN)

German Shepherd
VA3
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1961-03-26

SchH1

SG10

German Shepherd

1958-04-17

VA1

German Shepherd

1949-07-23

SCHH3, FH
VA1

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V
VA4

German Shepherd

1955-02-20

SCHH1
CH (US)

German Shepherd
V2
V

German Shepherd
VA1
VA6
V

German Shepherd

1958-10-09

SchH1


German Shepherd

1956-02-12

SCHH1

German Shepherd
VA1

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1955-09-25

SCHH1
VA

German Shepherd
VA1
V

German Shepherd
VA1
V