Romy vom Haus Assja

Pedigree

V Romy vom Haus Assja

SCHH 1
Female German Shepherd 1977-02-15
V

German Shepherd

1969-03-12

SCHH3 FH

V

German Shepherd

1966-10-03

SCHH3

V

German Shepherd

SCHH2
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd

1961-09-17

SchH1
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
SG
V

German Shepherd

1967-03-07

DDR SGRN 1971, SCHH2

V

German Shepherd

1963-01-28

SCHH3 FH SP-PS
V-

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1964-09-01

SCHH2 FH
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd
V

German Shepherd

1974-12-01

SCHH2 FH2 PSH2

V

German Shepherd

1972-06-04

SCHH1

V

German Shepherd

1969-08-04

SCHH3, FH
VA3

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V-
SG

German Shepherd

1967-10-09

SchH1
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V-
SG
V

German Shepherd

1972-04-09

SCHH2 FH1

V

German Shepherd

1966-10-03

SCHH3
V

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1968-01-10

SCHH3 FH3
V

German Shepherd
V
SG-

German Shepherd
V