Robby vom Glockeneck

Pedigree

SG Robby vom Glockeneck

SCHH3/FH/IP3
Male German Shepherd 1979-01-15
V

German Shepherd

1974-07-05

SCHH3

V

German Shepherd

1971-02-09

SchH3/FH/PSH1

V

German Shepherd

1965-02-19

SCHH3 FH
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V-
SG
V

German Shepherd

1968-12-30

SchH1
V

German Shepherd
V
SG
G

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1971-12-02

SCHH1

V

German Shepherd

1966-10-03

SCHH3
V

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1967-08-22

SchH1
V

German Shepherd
V

German Shepherd
SG
V

German Shepherd

1975-02-23

SCHH3/FH

SG

German Shepherd

1972-02-20

SCHH2

V

German Shepherd

1968-12-30

DDR-SIEGER 1971-72 SCHH 3
V

German Shepherd
V
SG
G

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd

1967-11-09

SCHH1
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd
V
SG

German Shepherd

1970-10-07

SCHH3/FH

V

German Shepherd

1968-06-19

SchH3
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd
V
SG

German Shepherd

1968-09-14

SCHH3/FH

German Shepherd
V

German Shepherd
V