Paula V Klodoburg

Pedigree

SUCH Paula V Klodoburg

SUCH

German Shepherd

1945-05-28


German Shepherd


German Shepherd

1932-12-12

SCHH

German Shepherd
SIEGER

German Shepherd

German Shepherd

1937-01-31


German Shepherd

German Shepherd
-

German Shepherd

1939-02-28

VA1

German Shepherd

1932-10-27

SchH3
V

German Shepherd
1929 SGR

German Shepherd
V

German Shepherd

1936-06-21


German Shepherd

German Shepherd
VA
SUCH

German Shepherd

1946-06-22

SKH I

VA

German Shepherd

1937-03-19

SchH3/MH1

VA

German Shepherd

1933-08-08

ZPr/MH1
SIEGER

German Shepherd
VA
V

German Shepherd
1929 SGR

German Shepherd

1934-06-27

SchH1
'34 SA

German Shepherd

German Shepherd
AK

German Shepherd

1942-10-04

VA

German Shepherd

1933-08-08

ZPr/MH1
SIEGER

German Shepherd
VA
V

German Shepherd
1929 SGR

German Shepherd

1938-03-01

SCHH1
VA2 1937 INT CH

German Shepherd
V
V

German Shepherd
VA