Otty vom Landsberg

Pedigree

SG Otty vom Landsberg

DDR-MS-SIEGERIN SCHH3 FH
Female German Shepherd 1981-09-17
SG

German Shepherd

1976-12-12

SCHH2 FH

V

German Shepherd

SCHH3 KOR.5546/44

V

German Shepherd

1968-12-30

DDR-SIEGER 1971-72 SCHH 3
V

German Shepherd
V
SG
G

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd

1969-01-29

SchH2
V

German Shepherd
V
SG-

German Shepherd
V

German Shepherd

1974-09-21

SCHH2 FH1

SG

German Shepherd

1972-03-01

SCHH1
V-

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1971-09-06

SG

German Shepherd

German Shepherd
SG

German Shepherd

1977-09-26

SCHH2

V

German Shepherd

1972-03-17

SCHH3, FH

V

German Shepherd

1967-09-03

SCHH3 PSH1
V

German Shepherd
V-
V
SG

German Shepherd
V
SG
V

German Shepherd

1967-01-12

SCHH3 FH2
V

German Shepherd
V
G

German Shepherd
V-
V
SG

German Shepherd

1974-12-27

SCHH3, FH

V

German Shepherd

1971-08-21

SCHH3 PSH1
V

German Shepherd
V
G
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1972-04-27

SCHH1
V

German Shepherd
V-
V

German Shepherd
V