Olly vom Kalifels

Pedigree

Olly vom Kalifels

SchH2/FH
V

German Shepherd

1982-08-01

SCHH3/FH

V

German Shepherd

1979-09-06

SCHH2 FH

V

German Shepherd

1974-07-05

SCHH3
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd

1976-10-17

SchH2/FH/PSH1
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V
SG-

German Shepherd

1978-10-18

SCHH2 FH

V

German Shepherd

1975-09-23

SCHH3 FH
V

German Shepherd
V
SG
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1971-01-16

SCHH1
V

German Shepherd
V
SG
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1984-03-13

V

German Shepherd

1981-06-13

SCHH II


German Shepherd

1973-12-13

SCHH1
2X VA1

German Shepherd
VA2
V

German Shepherd
VA2
V

German Shepherd

1978-07-08

SCHH2
V

German Shepherd
2X VA1
V

German Shepherd
V2
V

German Shepherd

1980-11-20

FH

V

German Shepherd

1976-09-28

SCHH2
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
SG
V

German Shepherd

1972-11-09

SCHH1

German Shepherd
V
SG

German Shepherd
V